YKB-Fortbildning

Alla förare som kör fordon med krav på C- eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis (YKB). Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. Kurserna kan du gå i valfri ordning och ett intyg utfärdas efter varje delkurs. Efter godkänd utbildning (35 timmar) är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

Våra kurser riktar sig till dig som har hävdvunnen rätt (c-kort före 10 sep 2009) eller om du har haft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

YKB-kurser

Fortbildning Godstransport

YKB delkurs 1 –
Sparsam körning

Kursen ger dig utbildning för att ge ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Mål

Kursdeltagaren skall ha repeterat begreppen för fordonets viktigaste tekniska och mekaniska funktioner (se “Innehåll” nedan) samt ha kännedom om de delar som påverkar säkerhet och bränsleförbrukning med hänsyn till optimerad bränsleförbrukning.

Innehåll

1. Motorns uppbyggnad
2. Vridmoment och verkningsgrad
3. Optimalt utnyttjande m h t varvtal och bränsleförbrukning
4. Kraftöverföring
5. Växellåda och växling
6. Bromsars funktion och användning

Kursens längd 1 dag.

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.

YKB delkurs 2 –
Godstransporter

Godstransporter avhandlar de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning och ger upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet.

Mål

Deltagaren skall få kunskap i de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring och känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

Innehåll

1. Var uppgifterna om fordonets olika vikter finns och vad de innebär
2. Vägarnas Behörighetsklasser
3. Genomgång av olika axeltryck m h t vägtyp
4. Beräkning av högsta tillåtna lastvikt för lastbil och släp
5. Hjälpmedel vid lastning och lossning

Kursens längd 1 dag.

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.

YKB delkurs 3 –
Lagar och regler

Deltagaren får kunskap om vilka bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider samt redovisningen utav dessa. Deltagaren får kännedom om reglerna för yrkesmässig trafik och hur man kan förebygga brottslighet som gods- eller människosmuggling.

Mål

Kursdeltagaren skall vara orienterad om bakgrund och innehåll i lagen om Yrkesförarkompetens (2007: 1157). Kursdeltagaren skall känna till regleringen i lagar, förordningar och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter beträffande kör- och vilotider. Kursdeltagaren skall känna till hur färdskrivare används och vilka påföljder som kan bli aktuella vid lagbrott.

Innehåll

1. Lagar och lagkrav
2. Lagen om yrkesförarkompetens
3. Kör- och vilotider
4. Färdskrivare, analog och digital
5. Påföljder vid lagbrott
6. Digital färdskrivare, funktion och användning

Kursens längd 1 dag.

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.

YKB delkurs 4 –
Ergonomi och hälsa

Delkursen innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador. Deltagaren får kunskap om rätt ergonomi, vikten av god fysisk kondition och kost. Kursen innehåller effekter av stress, trötthet och betydelsen av sömn.

Mål

Kursdeltagaren skall känna till de vanligaste olycksriskerna för chaufförer, vara orienterad om olycksstatistik samt känna till innebörden av Nollvisionen.

Innehåll

1. Arbetsrelaterade olyckor
2. Statistik över olyckor
3. Nollvisionen
4. Vanligaste skadorna
5. Kemiska ämnen

Kursens längd 1 dag

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.

YKB delkurs 5 –
Kundfokus och trafiksäkerhet

Delkursen handlar om att kunna säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet och att kunna agera vid en krissituation. Vi kommer dessutom att belysa hur viktigt det är med ett bra kundbemötande för att höja företagets profil. Här kör vi även en praktisk del med hjärt och lungräddning samt hjärtstartare.

Mål

Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagaren ska kunna arbeta för att det egna företagets profil höjs och för nöjdare kunder.

Innehåll

1. Trafiksäkerhet
2. Brand
3. Förarens uppträdande
4. Yrkesrollen samt kundfokus

Kursens längd 1 dag

Kursintyg utfärdas efter genomförd delkurs.